Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ]
έχοντας υπόψη:
1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N.3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
2. την υπ’ αριθ. 34/2017.[ΑΔΑ:ΩΚ2ΥΟΚ6Α-ΟΛΚ] απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που ελέγχθηκε με την αριθμ 275813/07-11-2017 [ΑΔΑ:6ΜΗ1ΟΠ1Φ-Ε2Ι όμοια απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου
3. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της Δράσης : Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014-2020 και ειδικότερα για τη δομή ΚΔΑΠ-ΜΟΛΑΩΝ για την σχολική χρονιά 2017-2018
4. Την ΣΧΕΤΙΚΉ βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.
Ανακοινώνει
Την πρόθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα [1] άτομο στο ΚΔΑΠ των Μολάων ειδικότητας:
Καθηγήτριας αγγλικών για 8 μήνες
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας και ελείψει Πτυχίο Proficiency
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
 Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Πλατεία Ηρώων 4, Νεάπολη Λακωνίας, ΤΚ 23053
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/11/2017 έως και 27/11/2017.

Ανακοίνωση-Σχετικό Αρχείο