Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ] έχοντας υπόψη:

  1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
  2. την υπ’ αριθ. 19/2021. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
  3. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της Δράσης : Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014-2020 και ειδικότερα α] για τη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για την σχολική χρονιά 2021-2022
  4. Την ΣΧΕΤΙΚΗ βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ να συνάψει συμβάσεις  μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών

Α] ΤΟΥ ΚΔΑΠ –ΜΕΑ  της με αντικείμενο  μουσικοθεραπεία-  και την ειδική αγωγή στη γυμναστική

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν  [2] άτομα ειδικότητας:

  • Μουσικοθεραπευτής/τρια ή Μουσικός ειδικής αγωγής ή και απλός/ή μουσικός    και Γυμναστής/τρια ειδικής αγωγής

για όλη τη σχολική χρονιά 2021-2022

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α] για τον/την Μουσικοθεραπευτή/τρια Πτυχίο Αρμονίας και Μουσικοθεραπείας  ή πτυχίο αρμονίας και βεβαίωση για την ειδική αγωγή ή απλό πτυχίο αρμονίας Και

Β]για τον/την Γυμναστή/τρια  Ειδικής Αγωγής Πτυχίο ΑΕΙ  Γυμναστή με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
  • Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η αμοιβή εκάστης σύμβασης έχει καθοριστεί στο ποσό των 8.500,00€ για όλη τη σχολική χρονιά με απασχόλησης 20 ωρών την εβδομάδα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@keppedm.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη – Λακωνίας,  υπόψη κου Θ. Κωστάκου (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).   

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/09/2021  έως και  21/09/2021.

Δείτε την ανακοίνωση.