Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης του προγράμματος και ειδικότερα της λειτουργίας τόσο του Σπηλαίου Καστανέας όσο και του
Ναυτικού Μουσείου στη Νεάπολη και του Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου την καλοκαιρινή περίοδο και ειδικότερα: δύο [2] ατόμων κλάδου ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών Σπηλαίου και τριών [3] ατόμων κλάδου ΔΕ Συνοδών Επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου και Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου , για τις παρακάτω κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και διάρκεια ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ

ΑΤΟΜΩ

Ν

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών

Σπηλαίου

Καστανέας

2 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Δύο (2)

μήνες

ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών

Ναυτικού

Μουσείου

1 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Δύο (2)

μήνες

ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών

Γεωπάρκου

Αγ. Νικολάου

1 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Δύο (2)

μήνες

ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών

Ναυτικού

Μουσείου – Γεωπάρκου

Αγ. Νικολάου

1 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Δύο (2)

μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@keppedm.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη – Λακωνίας, υπόψη κου Ι. Καστρινού (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση την αίτηση στους συνδέσμους που ακολουθούν.