ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΈΡΓΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ]

έχοντας υπόψη:

1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.

2. την υπ’ αριθ. 19/2022. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου [ΑΔΑ: Ψ1Σ1ΟΚ6Α-Υ1Σ]

3. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της Δράσης :

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της ΕΕΤΑΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρώην «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και ειδικότερα α] για τη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και β]ΚΔΑΠ Μολάων για την σχολική
χρονιά 2022-2023

4. Το γεγονός ότι προβλέπονται οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2023 (ΚΑ 60-6041)

5.Το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 5043/23 (ΦΕΚ 91Α ́) περί εξαίρεσης περιορισμού των προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο και την Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-04-2023.

6. Την αριθμ 350/18-11-2022 όμοια ανακοίνωση

7. Την αριθμ 143/20-04-2023 απόφαση περί διακοπής της σύμβασης με τον γυμναστή κ. Παπαδόπουλο Πολύκαρπο , για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ , λόγω οικειοθελούς παραίτησης .

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ να συνάψει εκ νέου σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών

Α] ΤΟΥ ΚΔΑΠ –ΜΕΑ

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν ένα [1] άτομο ειδικότητας:

Γυμναστή για όλο το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς 2022-2023 (έως 31-07-2023)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α] του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ : 1. για τον/την Γυμναστή/τρια Ειδικής Αγωγής Πτυχίο ΑΕΙ Γυμναστή με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή ή παρακολούθηση σεμιναρίων ειδικής αγωγής ή και ανάλογη εμπειρία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου
 Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 Αίτηση

Η αμοιβή της σύμβασης έχει καθοριστεί στο ποσό των 8.500,00€ για όλη τη σχολική χρονιά με απασχόληση 20 ωρών την εβδομάδα, μετά την έκδοση σχετικού τιμολογίου , κατά συνέπεια για το υπολειπόμενο διάστημα έως 31/07/2023 η αμοιβή θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη της απασχόλησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@keppedm.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας – Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 23053 Νεάπολη – Λακωνίας, υπόψη κου Ι. Καστρινού (τηλ. επικοινωνίας: 27343-60115).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας και της ΚΕΠΠΕΔΜ .
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 03/05/2023 έως και 09/05/2023.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χαραμή Αλεξάνδρα