Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ [Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ]
έχοντας υπόψη:
1. την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
2. την υπ’ αριθ. 17/2020. απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
3. τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της Δράσης : Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014-2020 και ειδικότερα για τη δομή ΚΔΑΠ-ΜΟΛΑΩΝ για την σχολική χρονιά 2020-2021
4. Την ΣΧΕΤΙΚΉ βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών
α] ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΟΛΑΩΝ της με αντικείμενο την Αγιογραφία- Ζωγραφική και Κοινωνιολόγου
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν [2] άτομα ειδικότητας:
• Αγιογράφου- Ζωγράφου για 10 μήνες
• Κοινωνιολόγος για 10 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α] για τον/την αγιογράφο – ζωγράφο Πτυχίο ή τουλάχιστον 5αετής εμπειρία σε υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων (ΚΔΑΠ) και Β]για τον/την Κοινωνιολόγο Πτυχίο ΑΕΙ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Εργοδότη και Ασφαλιστικού φορέα
• Βεβαίωση έναρξης εργασιών αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η αμοιβή εκάστης σύμβασης έχει καθοριστεί στο ποσό των 6.600,00€ και για τους 10 μήνες με απασχόλησης 12 ωρών την εβδομάδα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Πλατεία Ηρώων 4, Νεάπολη Λακωνίας, ΤΚ 23053
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 14/09/2020 έως και 25/09/2020

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χαραμή Αλεξάνδρα