ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΝΕΑΠΟΛΗ, Τ.Κ. 23053

Νεάπολη 16/09/2020
Αριθμός Πρωτοκ: 216

ΤΗΛ: 27343-60115
FAX: 27343-60114
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Θ.Κωστάκος
Ε-mail: tkostakos@monemvasia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ύστερα από την υπ’ αριθ 9/2020 απόφαση του Δ.Σ η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ 84495/09-06-2020 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης διοίκησης της Περιφ΄φερειας Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδος και Ιουνίου , για την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη συνολικά τεσσάρων [4] ατόμων ήτοι δύο [2] συνοδών επισκεπτών σπηλαίου ΔΕ και δύο [2] συνοδών επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου και Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου ΔΕ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης του προγράμματος και ειδικότερα της λειτουργίας τόσο του Σπηλαίου καστανέας όσο και του Ναυτικού Μουσείου στη Νεάπολη και του Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου την καλοκαιρινή περίοδο για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών Σπηλαίου Καστανέας 2 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Δύο (2) μήνες

[01/07 έως 31/08/2020]

ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου 1 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Δύο (2) μήνες

[01/07 έως 31/08/2020]

ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών Γεωπάρκου Αγ. Νικολάου 1 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Δύο (2) μήνες

[01/07 έως 31/08/2020]

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση Νεάπολη Λακωνίας, τηλ: 27343-60115) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. κωστάκος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

XΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ