ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                          .

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 ΕΑΠΟΛΗ, Τ.Κ.  23053                                                      

ΤΗΛ: 27343-60115                                                        

FAX: 27343-60114                                                            

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Θ. Κωστάκος                                        

Ε-mail: tkostakos@monemvasia.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. ύστερα από την υπ’ αριθ 13/2015 απόφαση του Δ.Σ, και την αριθμ 40069/2547/2015  απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ   για την   κατ΄εξαίρεση πρόσληψη  δύο ατόμων συνοδών επισκεπτών σπηλαίου ΔΕ  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων , προς κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης του προγράμματος και ειδικότερα της λειτουργίας του σπηλάιου Καστανέας την καλοκαιρινή περίοδο  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών σπηλαίου 2 Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Δύο (2)  μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως  65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσης

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση Νεάπολη Λακωνίας, τηλ: 27343-60115) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. κωστάκος  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ