Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», καθορίζεται ο αριθμός των ΝΠΔΔ που κάθε δήμος μπορεί να συνιστά καθώς επίσης και ο αριθμός και το είδος των επιχειρήσεων που μπορεί να συνιστά ή να συμμετέχει (άρθρα 103 & 107)
Ειδικότερα στο άρθρο 109 «Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων», προβλέπονται ότι οι Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που συνενώνονται σε ένα νέο δήμο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε μία κοινωφελή επιχείρηση.
Στα πλαίσια των “Καποδιστριακών” τέως Δήμων που συγκρότησαν το νέο Δήμο Μονεμβασιάς, λειτουργούσαν δύο (2) τέτοιες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα η

  • η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μονεμβασίας &
  • η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βοιών

Με την 61/2011 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στην ενοποίηση των παραπάνω επιχειρήσεων σε μία (1) για τους τομείς Παιδείας, Περιβάλλοντος και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.».

Η επιχείρηση έχει έδρα το δημοτικό κατάστημα της Νεάπολης και έχει 11μελές συμβούλιο.