ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 30

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

ΚαΛείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 [ ΦΕΚ 136/Β/9-7-2022 στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ον: Ορισμός υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου .
ΘΕΜΑ 2ον: ‘Eγκριση ανάθεση προμηθειών εργασιών από την πρόεδρο
ΘΕΜΑ 3ον: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής
ΘΕΜΑ 4ον :Προκήρυξη θέσης συνοδού επισκεπτών σπηλαίου.
ΘΕΜΑ 5ον: Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο
ΘΕΜΑ 6ον: Προγραμματισμός πολυετούς προσλήψεων

Νεάπολη 8 Φεβρουαρίου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ