ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 489

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΠΡΟΣ:  ΤΑ   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. 

(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά   ορισμού σας  για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας). 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. αριθ. 163/2020 ΥΠ.ΕΣ. , αριθμ 61/20-09-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) , της αριθμ 643/69472/24-09-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, ως και της 65ης Εγκυκλίου/25-10-2021 , στις 9 Νοεμβρίου 2021 Τρίτη και ώρα 13:30μμ.
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
θέματα ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ 1ον: : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022- Έγκριση Ο.Π.Δ.[Ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης]
ΘΕΜΑ 2ον: Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών με «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2022
ΘΕΜΑ 3ον : Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους για το Δ.Σ. της ΚΕΠΠΕΔΜ
Νεάπολη 04 Νοεμβρίου 2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ