ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 327

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136/Β/9-7-2022 στις 17 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 2ον: ́Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια προκαταβολή.

Νεάπολη 13 Οκτωβρίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ