ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 540

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:  ΤΑ   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & των εγκυκλίων  ΥΠ.ΕΣ.  αριθ. 163/2020   ΥΠ.ΕΣ. , αριθμ 61η /20-09-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) , της αριθμ  643/69472/24-09-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, ως και της 68ης Εγκυκλίου/06-12-2021 , στις 13 Δεκεμβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ.

 

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

 

 Θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 1ον     Έγκριση Ισολογισμού –Οικονομικών καταστάσεων Οικον. Έτους 2020

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ :  Συγκρότηση επιτροπών σύναψης δημοσίων συμβάσεων – παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και εργασιών του Ν.4412/2016 για το έτος 2022

ΘΕΜΑ: 3ΟΝ: ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή.

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ : Έγκριση δαπανών   για τις εορτές-

 

 Νεάπολη 08 Δεκεμβρίου 2021

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ