ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 366

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

ΚαΛείσθε σε τακτική συνεδρίαση υέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022 [ ΦΕΚ 136/Β/9-7-2022 στις 6 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ: 1ον Έγκριση Ισολογισμού -Οικονομικών καταστάσεων Οικον. Έτους 2021
ΘΕΜΑ: 2ον: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023- Έγκριση Ο.Π.Δ.[Ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης] ΘΕΜΑ: 3ον : Συγκρότηση επιτροπών σύναψης δημοσίων συμβάσεων – παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και εργασιών του Ν.4412/2016 για το έτος 2023
ΘΕΜΑ 4ον: Υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών με «Γαλάζια Σημαία» για το έτος 2023
ΘΕΜΑ: 5ον : Έγκριση δαπανών για τις εορτές
ΘΕΜΑ: 6ον: Επιστροφή παγίας προκαταβολής – απαλλαγή Υπολόγου
Νεάπολη 2 Δεκεμβρίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ