Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492/Β΄/2007) και τη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμό 577/πρωτ.41109/ 9-05-2023 , στις 12 Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.


ΘΕΜΑ 1ον : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2ον : Περί οργάνωσης παραλιών με Γαλάζια Σημαία.

Νεάπολη , 07 Ιουνίου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ