Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492/Β΄/2007) και τη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμό 577/πρωτ.41109/ 9-05-2023 , στις 03 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14: 00 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο : Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού-διμηνιτών .

ΘΕΜΑ 2ο: Συμμετοχή δομών ΚΔΑΠ Μολάων και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε δράση για την νέα περίοδο 2023-2024 παράταση /ανανέωση ή μη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου .

ΘΕΜΑ 3ο: Επιστροφή χρήσης αυτοκινήτων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στο Δήμο Μονεμβασίας , κατόπιν και της αυτοδίκαιης λήξης των συμβάσεων των εργαζομένων του προγράμματος με την επιχείρηση, σύμφωνα με την προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Δαπανών εν όψει λήξης του ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Νεάπολη , 29 Ιουνίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ