ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 137

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. αριθ. 163/2020 ΥΠ.ΕΣ. , αριθμ 61η /20-09-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) , της αριθμ 643/69472/24-09-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, ως και της 76ης Εγκυκλίου/18-04-2022 [ΑΔΑ: ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ]στις 3 Μαϊου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022

ΘΕΜΑ 2ον: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού-διμηνιτών

ΘΕΜΑ 3ον: Ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας για το ΚΔΑΠ-ΑμεΑ

ΘΕΜΑ 4: Ψήφιση νέου κανονισμού λειτουργίας για το ΚΔΑΠ- Μολάων

ΘΕΜΑ 5ον: ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή

Νεάπολη 28 Απριλίου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ