ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492/Β ́/2007) και τη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμό 577/πρωτ.41109/ 9-05-2023 , στις 21 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14: 00 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ο : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού.

Νεάπολη , 17 Αυγούστου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ