Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:  ΤΑ   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

 Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 44/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), στις 22 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον:  ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ/ΔΟΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021-2022 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ 2ον: Εισηγητική ‘έκθεση  της ΚΕΠΠΕΔΜ  για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής

ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση δαπανών  για εκδηλώσεις  κλεισίματος ΚΔΑΠ- ΜΕΑ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΜΟΛΑΩΝ

ΘΕΜΑ 4ον: Περί έγκριση παραχώρησης εξωτερικού χώρου σπηλαίου για εκδήλωση.

Νεάπολη 15 Ιουνίου  2021

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ