ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 168

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:  ΤΑ   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά   ορισμού σας  για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).

                      Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020)  & των εγκυκλίων  ΥΠ.ΕΣ.  αριθ. 163/2020   ΥΠ.ΕΣ. , αριθμ 61η /20-09-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) , της αριθμ  643/69472/24-09-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, ως και της 76ης Εγκυκλίου/18-04-2022 [ΑΔΑ: ΨΛΧ046ΜΤΛ6-ΣΦΦ] και με τις διατάξεις της αριθμ ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ.27397/ΦΕΚ 2369/Β/14-05-2022 στις  30 Μαϊου 2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 1ον Οργάνωση Παραλιών με γαλάζια σημαία

ΘΕΜΑ: 2ον Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Νεάπολη  26 Μαϊου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ