ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 241

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά ορισμού σας για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).

Παρακαλούμε όπως στις 5 Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30μμ . και στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα και από την αριθμ 78η Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ./24-06-2022, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 1ον : Εισηγητική έκθεση της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής [
Χρηματοδότηση από το δήμο] ΘΕΜΑ: 2ον : Αναμόρφωση προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ: 3ον: : Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2023.
ΘΕΜΑ: 4ον : Αποδοχή δωρεάς.

Νεάπολη 30 Ιουνίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ