Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492/Β΄/2007) και τη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμό 577/πρωτ.41109/ 9-05-2023 , στις 16 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14: 00 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1 ον : Εξωτερικοί συνεργάτες για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και το ΚΔΑΠ Μολάων για την νέα περίοδο 2023-2024

ΘΕΜΑ 2 ον :Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων Έτους 2022.

ΘΕΜΑ 3 ον : Εισηγητική έκθεση της ΚΕΠΠΕΔΜ για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων αυτής [ χρηματοδότηση από το δήμο]

ΘΕΜΑ 4 ον : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου .

Νεάπολη , 12 Οκτωβρίου 2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την κλήση της 16/10/23 η συνεδριαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 14:30μ.μ.