ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                      

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 330

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 2η Με ίδια θέματα

ΠΡΟΣ:  ΤΑ   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. 

(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά   ορισμού σας  για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας). 

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 45/24-05-2021 (ΑΔΑ:6Ω2Ξ46ΜΤΛ6-ΓΡΠ), στις 23 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00. 

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: 1ον: Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού

ΘΕΜΑ 2ον: Περί προγραμματισμού προλήψεων μονίμου προσωπικού για το 2022

ΘΕΜΑ 3ον: Αίτημα χρήσης  χώρου ναυτικού μουσείου από τον Σύνδεσμο Νεαπολιτών  «Τα βάτικα»-Συνδιοργάνωση εκδήλωσης. 

Νεάπολη 19 Ιουλίου  2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ