ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 271

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 78 του ν. 4954/2022, ΦΕΚ 136/Β/9-7-2022 στις 5 Αυνούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ 1ον: Συμμετοχή δομών ΚΔΑΠ Μολάων και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ για την νέα περίοδο 2022-2023 παράτασης /ανανέωσης ή μη των συμβάσεων ορισμένου χρόνου
ΘΕΜΑ 2ον: Επικαιροποίηση της αριθμ 19/2020 απόφασης για πρόσληψη Νοσηλευτη/τριας στο ΚΔΑΠ-ΑμεΑ.

Νεάπολη 1 Αυγούστου 2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ