Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:  ΤΑ   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

 Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & των εγκυκλίων  ΥΠ.ΕΣ.  αριθ. 163/2020   ΥΠ.ΕΣ. , αριθμ 61η /20-09-2021 (ΑΔΑ:9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) ως και της αριθμ  643/69472/24-09-2021 ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, την  1η  Οκτωβρίου  2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μμ.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.

  Θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον : Συγκρότηση σε σώμα νέου  Διοικητικού Συμβουλίου- Ανάληψη καθηκόντων

Θέμα 2ον:  Ορισμός Νομίμου εκπροσώπου και οικονομικού διαχειριστή

Θέμα 3ον: Έγκριση ανάθεση προμηθειών εργασιών από την πρόεδρο

Θέμα 4ον:  Συνέχιση διαχείρισης  παγίας προκαταβολής από την πρόεδρο

Νεάπολη 27 Σεπτεμβρίου  2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ