Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.  

(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της  κατηγορίας σας με τη σειρά ορισμού σας για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας)

 Λόγω μη ύπαρξης απαρτίας κατά τις 2 προηγούμενες συνεχείς συνεδριάσεις του  ΔΣ στις 16 και 27/10/2023 καλείσθε με την παρούσα (τρίτη συνεχόμενη) πρόσκληση  σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη  Νεάπολη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του  Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492/Β΄/2007) και τη Εγκύκλιο του  ΥΠΕΣ με αριθμό 577/πρωτ.41109/ 9-05-2023 , στις 6 Νοεμβρίου 2023 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14: 00 μ.μ.  

Θέματα αρχικής ημερήσιας διάταξης της 16ης/10/2023  (άρθρο 4 υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης) 

ΘΕΜΑ 1ον : Εξωτερικοί συνεργάτες για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και το ΚΔΑΠ  Μολάων για την νέα περίοδο 2023-2024 

ΘΕΜΑ 2ον :Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων  Έτους 2022. 

ΘΕΜΑ 3ον: Εισηγητική έκθεση της ΚΕΠΠΕΔΜ για την τεκμηρίωση  των εσόδων και εξόδων αυτής [ χρηματοδότηση από το δήμο] 

ΘΕΜΑ 4ον : Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου . 

Θέμα ημερήσιας διάταξης , εφόσον υπάρξει απαρτία. 

ΘΕΜΑ 5ον : Ονοματοδοσία προαύλιου χώρου του ΚΔΑΠΑΜΕΑ εις μνήμην  ωφελούμενης . 

 

 Νεάπολη , 01 Νοεμβρίου 2023  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ