Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας Βοιών στη Νεάπολη, σύμφωνα με τα άρθρα 3 & 4 της υπ.αρ.43254/17.08.2007 Απόφ. του Υφυπ.Εσωτ.Δημ.Διοικ.& Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1492/Β΄/2007) και τη Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμό 577/πρωτ.41109/ 9-05-2023 , στις 22 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ.μ.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2ον: Υποβολή αιτήματος για την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη εποχιακού προσωπικού-διμηνιτών από την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας , λόγω αναστολής προσλήψεων ενόψει εκλογών.
Νεάπολη , 18 Μαΐου 2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ