Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά ορισμού σας για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση υέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 9 Μαοτίου 2021 ημέρα Τοίτη και ώοα 13:30 μ.μ.
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021
ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την αγωγή της κ. Σπυριδωνάκου Σοφίας

Νέαπολη 4 Μαρτίου 2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ