Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά ορισμού σας για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 16 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ.
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον: Πολυετής Προγραμματισμός ανθρώπινου δσναμικού ΚΕΠΠΕΔΜ
2022-2025

Νέαπολη 10 Μαρτίου 2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3.2021 THLEDIASKEPSI κεππεδμ_signed