Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά ορισμού σας για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 44/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΒ946ΜΤΛ6-ΟΦΚ), στις 24 Μαϊου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού-διμηνιτών
ΘΕΜΑ 2ον Περί οργάνωσης παραλιών με γαλάζια σημαία
ΘΕΜΑ 3ον Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή

Νέαπολη 10 Μαΐου 2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 4.2021 THLEDIASKEPSI κεππεδμ_signed