Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ: ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά ορισμού σας για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).
Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση υέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020) & την αριθ. 163/2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της εγκυκλ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), στις 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.
Η τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex.
Θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον: : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού λόγω διαφοράς μεταξύ προϋπολογισθέντος και πραγματοποιηθέντος χρηματικού υπολοίπου
ΘΕΜΑ 2ον: ‘Εγκριση ανάθεση προμηθειών εργασιών από την πρόεδρο
ΘΕΜΑ 3ον: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής
ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για ασφαλιστικά μέτρα και αγωγή του Χαράλαμπου Μηνόγιαννη
Νέαπολη 9 Φεβρουαρίου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ