ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                     

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 117

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:  ΤΑ   ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ   Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά   ορισμού σας  για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).

Παρακαλούμε όπως  στις 9 μηνός Μαρτίου  του έτους  2020 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00 . και στα γραφεία του Δημοτικής Ενότητας  Βοιών στη Νεάπολη προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ον:  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020

ΘΕΜΑ 2ον: ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή

Νεάπολη 05 Μαρτίου    2020

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΑΜΗ